Rejoindre la communauté
banner_forum
Devenez membre de la plus grande
communauté francophone sur le Forex
Partagez, échangez et apprenez en gagnant des crédits sur votre compte de trading

Ilan16_PipStepRSI (Reverse).ex4

 • lefeuvr3

  EURUSD 1MN SUR UN AN

  Code
  //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí #property copyright "" #property link "" //ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí extern double Stoploss = 500.0; // óðîâåíü áåçóáûòêà extern double TrailStart = 10.0; extern double TrailStop = 10.0; //ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí extern double LotExponent = 1.59; // íà ñêîëüêî óìíîæàòü ëîò ïðè âûñòàâëåíèè ñëåäóþùåãî êîëåíà. ïðèìåð: ïåðâûé ëîò 0.1, ñåðèÿ: 0.16, 0.26, 0.43 ... extern double slip = 3.0; // íà ñêîëüêî ìîæåò îòëè÷àòüñÿ öåíà â ñëó÷àå åñëè ÄÖ çàïðîñèò ðåêâîòû (â ïîñëåäíèé ìîìåíò íåìíîãî ïîìåíÿåò öåíó) extern double Lots = 0.01; // ðàçåð ëîòà äëÿ íà÷àëà òîðãîâ extern int lotdecimal = 2; // ñêîëüêî çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé â ëîòå ðàññ÷èòûâàòü 0 - íîðìàëüíûå ëîòû (1), 1 - ìèíèëîòû (0.1), 2 - ìèêðî (0.01) extern double TakeProfit = 10.0; // ïî äîñòèæåíèè ñêîëüêèõ ïóíêòîâ ïðèáûëè çàêðûâàòü ñäåëêó extern double Pipstep = 30.0; // øàã ìåæäó âûñòàâëåíèå íîâûõ êîëåí extern double PipStepExponent = 1.3; extern double RsiMinimum = 30.0; // íèæíÿÿ ãðàíèöà RSI extern double RsiMaximum = 70.0; // âåðõíÿÿ ãðàíèöà RSI extern int MagicNumber = 2222; // âîëøåáíîå ÷èñëî (ïîìîãàåò ñîâåòíèêó îòëè÷èòü ñâîè ñòàâêè îò ÷óæèõ) //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí extern int MaxTrades = 10; // ìàêñèìàëüíî êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî îòêðûòûõ îðäåðîâ extern bool UseEquityStop = FALSE; extern double TotalEquityRisk = 20.0; extern bool UseTrailingStop = FALSE; extern bool UseTimeOut = FALSE; // èñïîëüçîâàòü òàéìàóò (çàêðûâàòü ñäåëêè åñëè îíè "âèñÿò" ñëèøêîì äîëãî) extern double MaxTradeOpenHours = 48.0; // âðåìÿ òàéìàóòà ñäåëîê â ÷àñàõ (÷åðåç ñêîëüêî çàêðûâàòü çàâèñøèå ñäåëêè) //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí extern bool ReverseSystem = FALSE; double PriceTarget, StartEquity, BuyTarget, SellTarget; double AveragePrice, SellLimit, BuyLimit; double LastBuyPrice, LastSellPrice, Spread; bool flag; string EAName="Ilan1.6"; int timeprev = 0, expiration; int NumOfTrades = 0; double iLots; double PipStep; int cnt = 0, total; double Stopper = 0.0; bool TradeNow = FALSE, LongTrade = FALSE, ShortTrade = FALSE; int ticket; bool NewOrdersPlaced = FALSE; double AccountEquityHighAmt, PrevEquity; //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí int init() { Spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) * Point; return (0); } int deinit() { return (0); } //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí int start() { PipStep = NormalizeDouble(Pipstep * MathPow(PipStepExponent, NumOfTrades), 0); double PrevCl; double CurrCl; if (UseTrailingStop) TrailingAlls(TrailStart, TrailStop, AveragePrice); if (UseTimeOut) { if (TimeCurrent() >= expiration) { CloseThisSymbolAll(); Print("Closed All due to TimeOut"); } } if (timeprev == Time[0]) return (0); timeprev = Time[0]; double CurrentPairProfit = CalculateProfit(); if (UseEquityStop) { if (CurrentPairProfit < 0.0 && MathAbs(CurrentPairProfit) > TotalEquityRisk / 100.0 * AccountEquityHigh()) { CloseThisSymbolAll(); Print("Closed All due to Stop Out"); NewOrdersPlaced = FALSE; } } total = CountTrades(); if (total == 0) flag = FALSE; for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue; if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) { if (OrderType() == OP_BUY) { LongTrade = TRUE; ShortTrade = FALSE; break; } } if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) { if (OrderType() == OP_SELL) { LongTrade = FALSE; ShortTrade = TRUE; break; } } } if (total > 0 && total <= MaxTrades) { RefreshRates(); LastBuyPrice = FindLastBuyPrice(); LastSellPrice = FindLastSellPrice(); if (LongTrade && LastBuyPrice - Ask >= PipStep * Point) TradeNow = TRUE; if (ShortTrade && Bid - LastSellPrice >= PipStep * Point) TradeNow = TRUE; } if (total < 1) { ShortTrade = FALSE; LongTrade = FALSE; TradeNow = TRUE; StartEquity = AccountEquity(); } if (TradeNow) { LastBuyPrice = FindLastBuyPrice(); LastSellPrice = FindLastSellPrice(); if (ShortTrade) { NumOfTrades = total; iLots = NormalizeDouble(Lots * MathPow(LotExponent, NumOfTrades), lotdecimal); RefreshRates(); ticket = OpenPendingOrder(1, iLots, Bid, slip, Ask, 0, 0, EAName + "-" + NumOfTrades, MagicNumber, 0, HotPink); if (ticket < 0) { Print("Error: ", GetLastError()); return (0); } LastSellPrice = FindLastSellPrice(); TradeNow = FALSE; NewOrdersPlaced = TRUE; } else { if (LongTrade) { NumOfTrades = total; iLots = NormalizeDouble(Lots * MathPow(LotExponent, NumOfTrades), lotdecimal); ticket = OpenPendingOrder(0, iLots, Ask, slip, Bid, 0, 0, EAName + "-" + NumOfTrades, MagicNumber, 0, Lime); if (ticket < 0) { Print("Error: ", GetLastError()); return (0); } LastBuyPrice = FindLastBuyPrice(); TradeNow = FALSE; NewOrdersPlaced = TRUE; } } } if (TradeNow && total < 1) { PrevCl = iClose(Symbol(), 0, 2); // öåíà çàêðûòèÿ 2 áàðà, 0 - îçíà÷àåò òåêóùèé ÒÔ íà êîòîðîì âèñèò ñîâåòíèê. CurrCl = iClose(Symbol(), 0, 1); // öåíà çàêðûòèÿ 1 áàðà SellLimit = Bid; BuyLimit = Ask; if (!ShortTrade && !LongTrade) { NumOfTrades = total; iLots = NormalizeDouble(Lots * MathPow(LotExponent, NumOfTrades), lotdecimal); if (PrevCl > CurrCl) { if ((ReverseSystem==false && iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 1) > RsiMinimum) || (ReverseSystem && iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 1) < RsiMaximum)) { ticket = OpenPendingOrder(1, iLots, SellLimit, slip, SellLimit, 0, 0, EAName + "-" + NumOfTrades, MagicNumber, 0, HotPink); if (ticket < 0) { Print("Error: ", GetLastError()); return (0); } LastBuyPrice = FindLastBuyPrice(); NewOrdersPlaced = TRUE; } } else { if ((ReverseSystem==false && iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 1) < RsiMaximum) || (ReverseSystem && iRSI(NULL, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE, 1) > RsiMinimum)) { ticket = OpenPendingOrder(0, iLots, BuyLimit, slip, BuyLimit, 0, 0, EAName + "-" + NumOfTrades, MagicNumber, 0, Lime); if (ticket < 0) { Print("Error: ", GetLastError()); return (0); } LastSellPrice = FindLastSellPrice(); NewOrdersPlaced = TRUE; } } if (ticket > 0) expiration = TimeCurrent() + 60.0 * (60.0 * MaxTradeOpenHours); TradeNow = FALSE; } } total = CountTrades(); AveragePrice = 0; double Count = 0; for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue; if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) { if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) { AveragePrice += OrderOpenPrice() * OrderLots(); Count += OrderLots(); } } } if (total > 0) AveragePrice = NormalizeDouble(AveragePrice / Count, Digits); if (NewOrdersPlaced) { for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue; if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) { if (OrderType() == OP_BUY) { PriceTarget = AveragePrice + TakeProfit * Point; BuyTarget = PriceTarget; Stopper = AveragePrice - Stoploss * Point; flag = TRUE; } } if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) { if (OrderType() == OP_SELL) { PriceTarget = AveragePrice - TakeProfit * Point; SellTarget = PriceTarget; Stopper = AveragePrice + Stoploss * Point; flag = TRUE; } } } } if (NewOrdersPlaced) { if (flag == TRUE) { for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue; if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) OrderModify(OrderTicket(), AveragePrice, OrderStopLoss(), PriceTarget, 0, Yellow); NewOrdersPlaced = FALSE; } } } return (0); } //ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí int CountTrades() { int count = 0; for (int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade--) { OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue; if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) if (OrderType() == OP_SELL || OrderType() == OP_BUY) count++; } return (count); } //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí void CloseThisSymbolAll() { for (int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade--) { OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderSymbol() == Symbol()) { if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) { if (OrderType() == OP_BUY) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, slip, Blue); if (OrderType() == OP_SELL) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, slip, Red); } Sleep(1000); } } } //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí int OpenPendingOrder(int pType, double pLots, double pLevel, int sp, double pr, int sl, int tp, string pComment, int pMagic, int pDatetime, color pColor) { int ticket = 0; int err = 0; int c = 0; int NumberOfTries = 100; switch (pType) { case 2: for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUYLIMIT, pLots, pLevel, sp, StopLong(pr, sl), TakeLong(pLevel, tp), pComment, pMagic, pDatetime, pColor); err = GetLastError(); if (err == 0/* NO_ERROR */) break; if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break; Sleep(1000); } break; case 4: for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, pLots, pLevel, sp, StopLong(pr, sl), TakeLong(pLevel, tp), pComment, pMagic, pDatetime, pColor); err = GetLastError(); if (err == 0/* NO_ERROR */) break; if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break; Sleep(5000); } break; case 0: for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) { RefreshRates(); ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, pLots, Ask, sp, StopLong(Bid, sl), TakeLong(Ask, tp), pComment, pMagic, pDatetime, pColor); err = GetLastError(); if (err == 0/* NO_ERROR */) break; if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break; Sleep(5000); } break; case 3: for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELLLIMIT, pLots, pLevel, sp, StopShort(pr, sl), TakeShort(pLevel, tp), pComment, pMagic, pDatetime, pColor); err = GetLastError(); if (err == 0/* NO_ERROR */) break; if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break; Sleep(5000); } break; case 5: for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP, pLots, pLevel, sp, StopShort(pr, sl), TakeShort(pLevel, tp), pComment, pMagic, pDatetime, pColor); err = GetLastError(); if (err == 0/* NO_ERROR */) break; if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break; Sleep(5000); } break; case 1: for (c = 0; c < NumberOfTries; c++) { ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, pLots, Bid, sp, StopShort(Ask, sl), TakeShort(Bid, tp), pComment, pMagic, pDatetime, pColor); err = GetLastError(); if (err == 0/* NO_ERROR */) break; if (!(err == 4/* SERVER_BUSY */ || err == 137/* BROKER_BUSY */ || err == 146/* TRADE_CONTEXT_BUSY */ || err == 136/* OFF_QUOTES */)) break; Sleep(5000); } } return (ticket); } //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí double StopLong(double price, int stop) { if (stop == 0) return (0); else return (price - stop * Point); } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ double StopShort(double price, int stop) { if (stop == 0) return (0); else return (price + stop * Point); } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ double TakeLong(double price, int stop) { if (stop == 0) return (0); else return (price + stop * Point); } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ double TakeShort(double price, int stop) { if (stop == 0) return (0); else return (price - stop * Point); } //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí double CalculateProfit() { double Profit = 0; for (cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue; if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) if (OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) Profit += OrderProfit(); } return (Profit); } //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí void TrailingAlls(int pType, int stop, double AvgPrice) { int profit; double stoptrade; double stopcal; if (stop != 0) { for (int trade = OrdersTotal() - 1; trade >= 0; trade--) { if (OrderSelect(trade, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) { if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue; if (OrderSymbol() == Symbol() || OrderMagicNumber() == MagicNumber) { if (OrderType() == OP_BUY) { profit = NormalizeDouble((Bid - AvgPrice) / Point, 0); if (profit < pType) continue; stoptrade = OrderStopLoss(); stopcal = Bid - stop * Point; if (stoptrade == 0.0 || (stoptrade != 0.0 && stopcal > stoptrade)) OrderModify(OrderTicket(), AvgPrice, stopcal, OrderTakeProfit(), 0, Aqua); } if (OrderType() == OP_SELL) { profit = NormalizeDouble((AvgPrice - Ask) / Point, 0); if (profit < pType) continue; stoptrade = OrderStopLoss(); stopcal = Ask + stop * Point; if (stoptrade == 0.0 || (stoptrade != 0.0 && stopcal < stoptrade)) OrderModify(OrderTicket(), AvgPrice, stopcal, OrderTakeProfit(), 0, Red); } } Sleep(1000); } } } } //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí double AccountEquityHigh() { if (CountTrades() == 0) AccountEquityHighAmt = AccountEquity(); if (AccountEquityHighAmt < PrevEquity) AccountEquityHighAmt = PrevEquity; else AccountEquityHighAmt = AccountEquity(); PrevEquity = AccountEquity(); return (AccountEquityHighAmt); } //íííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí double FindLastBuyPrice() { double oldorderopenprice; int oldticketnumber; double unused = 0; int ticketnumber = 0; for (int cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue; if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderType() == OP_BUY) { oldticketnumber = OrderTicket(); if (oldticketnumber > ticketnumber) { oldorderopenprice = OrderOpenPrice(); unused = oldorderopenprice; ticketnumber = oldticketnumber; } } } return (oldorderopenprice); } double FindLastSellPrice() { double oldorderopenprice; int oldticketnumber; double unused = 0; int ticketnumber = 0; for (int cnt = OrdersTotal() - 1; cnt >= 0; cnt--) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if (OrderSymbol() != Symbol() || OrderMagicNumber() != MagicNumber) continue; if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber && OrderType() == OP_SELL) { oldticketnumber = OrderTicket(); if (oldticketnumber > ticketnumber) { oldorderopenprice = OrderOpenPrice(); unused = oldorderopenprice; ticketnumber = oldticketnumber; } } } return (oldorderopenprice); } //ííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
  lefeuvr3 a joint une image
  ilan16pipsteprsi-reverse-ex4-11472